Marmorkitt Super

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT SUPER
(v originále název stejný)
Objednací číslo: pro balení 900 ml 10714


Charakteristika:

Tekutý dvousložkový tmel na bázi akrylátové pryskyřice. Je transparentní, jen velmi mírně nažloutlý-skoro čirý. Vykazuje dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a chemickým činidlům.

Oblast použití:

MARMORKITT SUPER se používá pro lepení a tmelení hornin všech typů. Jelikož je téměř čirý a to i po vytvrzení je vhodný i pro světlé kameny. Má dobrou schopnost nasáknutí do materiálu a hodí se proto také k vyplňování trhlin. Tmelená místa se dají vyleštit do mimořádně vysokého lesku. Do tmelu je možné přidávat i plnivo z hornin, které jsou opravovány. MARMORKIT SUPER se velice dobře barví originál tónovacími pastami AKEMI. Kromě uvedeného je možné tento produkt použít i k uzavírání povrchu a zpevňování nasákavých kamenů a hmot jako např. betonu, plynobetonu, sádrových modelů, látek z tvrdé pěny, dřeva apod. Penetrace tmelu může být urychlena ředěním.

Návod k použití:

Plochy určené k lepení, musí být suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení tmelu je nutno použít 1 až 3% tužidla. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 2OoC je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 12-20 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 12 hodinách. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1.V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.

2.M n o ž s t v í t u ž i d l a - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3% nejvýše 4%.

3.T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u- čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

xn F

x o

vytvrzený Snadno vznětlivé Nesmí přijít do kanalizace

škodlivý zdraví

Obsahuje methylmethacrylat. Zdraví nebezpečné při intenzivním vdechnutí, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku, nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě v dobře uzavřených originál obalech. V místě skladování a při práci nekuřte. Při kontaktu s pokožkou zasažené místo ihned řádně umyjte vodou a mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném mísení a dodržení všech technologických podmínek podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení nezávadný.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370