Impregnace kamene

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU IMPREGNACE KAMENE
(v originále STEIN-IMPRÄGNIERUNG)
Objedací číslo: pro balení 1 l, 5 l 10834, 10835


Charakteristika:

Akemi Stein-Imprägnierung je jednosložkový produkt na bázi oligomerních alkylalkoxysiloxanů. Produkt proniká do horniny díky kapilárním silám. Vzdušná nebo přírodní vlhkost kamene vyvolá katalytickou reakci, při které vzniká polysiloxan, kromě toho probíhá reakce s minerálními složkami kamene, což má za následek vysokou účinnost produktu a trvanlivost takto ošetřeného kamene (dlouhodobě ověřené poznatky). Kámen napuštěný impregnací AKEMI získá- velmi malou nasákavost během dešťů, rychlý výdej odpaření vody během období sucha,- snadnou průchodnost pro vodní páry,- malá nebo žádná změna barvy horniny. Produkt během vysychání nelepí a je odolný proti UV záření

Použití:

Impregnace kamene je vhodná pro hydrofobizaci všech nasákavých minerálních hmot, u hmot se silikátovým tmelem je větší účinek než u hmot s vápenným tmelem. Objekty určené k ošetřování by měly být pokud možno kolmo nebo alespoň šikmo nakloněny. U vodorovných ploch, jako např. u stále zaplavených ploch nebo nádob zaplněných vodou není požadovaný perlový efekt. Zde převažuje hydrostatický tlak vody nad hydrofobním účinkem impregnace.

Impregnace kamene má vysokou účinnost u přírodního kamene, cihel, silikátových výrobků a umělého kamene s nepříliš vysokou hodnotou pH. Alkalická stabilita je u maltových spár dostatečná. Aplikaci je vhodné provádět po 3 až 4 týdenním suchém období.

Aplikace:

1. Nutná opatření před aplikací:

aby byla zaručena úspěšnost použití výrobku, je nutné nejprve zjistit stav objektu určeného k hydrofobizaci. K tomu je třeba zejména:

a)zkouška obsahu škodlivých solí (nitráty, sulfáty, chloridy).

Jestliže jsou zjištěny značné obsahy z těchto rozpustných solí musí být provedeno opakované důkladné čištění vodou, popř. s vysokým tlakem nebo čištění párou.

b)provést řádné čištění objektů určených k impregnaci. Toto čištění je možné provést způsobem:

m e c h a n i c k ý m - tento způsob čištění je nejšetrnější. Není při něm narušeno minerální pojivo horniny. Základem pro tento postup je voda, která působí na ošetřovaný kámen vysokým tlakem nebo za vyšších teplot, popř. ve spojení s abrazivem a voda za použití kartáčů, strojně nebo ručně,

c h e m i c k ý m - jestliže není mechanické čištění dostačující je možné kámen čistit chemicky, prostředky AKEMI:- odstraňovač cementových nánosů- odstraňovač rzi-čistič kamene-odstraňovač řas a mechu-odstraňovač zelených povlaků-odstraňovač grafitů. Uvedené přípravky je nutné používat podle návodu výrobce.

c)ověření na vzorové ploše.

Jestliže mají být impregnovány větší objekty (fasády),

doporučuje se stanovit vzorovou plochu 1 - 2 m2 za účelem zjištění:

- účinnosti impregnace

- stanovení spotřeby materiálu.

2. Nanášení impregnace

Optimální předpoklady pro aplikaci jsou:

- suchý kámen,

- teplota 10 - 25oC

- 4 - 5 hodinová ochrana po aplikaci před deštěm.

Trhliny přes 0,3 mm musí být před impregnací uzavřeny. AKEMI impregnaci je možno použít bez další úpravy. Obyčejně stačí u více či méně savých hornin nebo materiálů nanášet 2x po sobě na nezaschlý nátěr, u málo sajících ploch se doporučuje ředit nitro- ředidlem v poměru 1 : 1. K nanášení, které musí být vydatné, jsou vhodné:

- stříkací přístroje s malým tlakem a odstupem trysek 5 - 10 cm. Hadice a těsnění musí být odolné proti rozpouštědlům,

- štětce a válečky pro malé plochy.

Při přerušení práce označte o šetřené plochy, neboť po vy schnutí není barevný rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou plochou. Spotřebu stanovte na vzorové ploše a je mezi 0,05 - 1,5 1/m2. Aby se zamezilo u velmi hutných kamenů (žula, mramor, beton) barevným změnám, musí se plocha cca 30 min. po aplikaci ošetřit nitroředidlem, a to po posledním nátěru, zejména zůstal-li na ploše nevsáknutý produkt..


IMPREGNACE KAMENE

Při slabém účinku nebo při nerovnoměrném nanesení může být plocha opět dodatečně naimpregnována.

Čištění nářadí se provádí benzinem nebo nitroředidlem.

3. Opatření během zpracování,

-ochrana umělých hmot, oken, nalakovaných částí v blízkosti před účinky rozpouštědla po dobu práce s impregnací ,

-nevystavovat otevřenému ohni nebo světlu, zdrojům radiových vln, neboť rozpouštědlo je velmi vznětlivé,

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

x 

Dráždivé

Vznětlivé. Škodlivost zdraví: Při intenzivním vdechování může škodit plícím. Při práci nekuřte a v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné pomůcky a oděv. Při požití i malého množství vyvolejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento návod. Nesmí přijít do rukou dětem. Skladujte v uzavřených, suchých, chladných a větratelných prostorách. Do tříděného odpadu odkládejte pouze zcela vyprázdněné obaly.

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax:251 550 323
Tel: 732 745 370