Anti-Fleck

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU ANTI - FLECK
(v originále název stejný)
Objednací číslo: pro balení 250 ml, 1l, 5l 10849, 10850, 10851

Charakteristika:
ANTI - FLECK - je jednosložkový produkt na bázi modifikovaných oligomerních alkylalkoxysiloxanů. Produkt nasakuje do kamene na základě kapilárních sil. Při katalyktické reakci s vlhkostí vzduchu popř. s přirozenou vlhkostí kamene vzniká polysiloxan. Kromě toho dochází k reakci se silikátovou složkou kamene. Tím je dána vysoká účinnost a trvanlivost tohoto produktu. Současné poznání konstatuje několikaletou životnost.

Použití:
ANTI - FLECK - slouží k ošetřování zejména kamene ale i jiných minerálních stavebních hmot s jakoukoliv povrchovou úpravou s výjimkou glazované keramiky, za účelem dosažení odpuzujícího účinku proti vodě, olejům, tukům a barvám. Je vhodný např. pro materiály použité v kuchyních, na pulty a stolky, parapety ale i fasády apod. Produkt je samozřejmě možné použít i pro další účely podle zvážení jeho užitných vlastností, které jsou dále uvedeny.

Užitné vlastnosti:
- velmi nízká nasákavost při působení vlhkosti, intenzivní odpařování v době sucha,
- dostatečně odpuzuje oleje a tuky,
- silně snižuje přilnavost a nasákavost barev, má tak zvaný antigrafický efekt. K odstranění barev postačí obvykle tlaková voda, nebo pára, zejména u materiálů méně porézních. Nečistit ředidly a rozpouštědly-nebezpečí nasáknutí. Pokud je to nutné používat pouze čističe vyvinuté pro odstraňování graffitů např. AKEMI odstraňovač graffitů dle návodu.
- zachovává průdyšnost kamene,
- nemění zásadně vzhled a povrchovou úpravu kamene. U některých materiálů může dojít k mírnému prohloubení barevného odstínu.
- produkt je barevně stálý a odolává UV záření.
- nezabrání poškození lesku chemickou reakcí u kamenů, které jsou k ní náchylné (mramory, vápence).


Aplikace:
Před zahájením aplikace a při jejím průběhu je nutné dodržovat tyto zásady:
- aplikaci nelze provádět na hmotách s výskytem škodlivých solí (nitráty, sulfáty, chloridy), které snižují nasakování impregnace. Částečně jsou rozpoznatelné výskytem skvrn při provedení vzorové plochy. K redukci těchto rozpustných solí je nutné provést čištění tlakovou vodou nebo párou,
- teplota musí být od 15 do 25Co podobu aplikace a cca 7 dní po,
- kámen musí být dokonale suchý a zajištěna jednodenní ochrana před vlhkostí po aplikaci
- pokud mají být impregnovány větší plochy doporučuje se provedení vzorové plochy 1-2 m 2 a 7 dní po aplikaci zkouška k posouzení účinnosti, spotřeby a eventuelní prohloubení barevné struktury kamene, které se u některých druhů může vyskytnout.
- trhliny přes 0,3 mm musí být před impregnací uzavřeny,
- plochy musí být suché a čisté. Zejména u starších objektů určených k impregnaci je nutno provést řádné čištění.
Znečistěné plochy je možné před aplikací čistit:
m e c h a n i c k y -
- za vysokého tlaku a teploty ( voda nebo pára, voda s abrazivem),
- na základě strojního nebo ručního čištění kartáči.
c h e m i c k y -
jestliže není mechanické čištění dostačující mohou být použity k čištění chemické čistící prostředky AKEMI, jako např. odstraňovač cementových nánosů, odstraňovač rzi, čistič kamene , odstraňovač zeleně, odstraňovač vosku, odstraňovač grafitů apod..

K aplikaci produktu jsou vhodné:
- stříkací přístroje se slabým tlakem jako např. rozprašovače včetně ručních. Zařízení a jejich těsnění popř. hadice musí být odolné proti účinkům ředidla, což většinou nebývá guma,
- štětec nebo váleček u menších ploch.

Při aplikaci je třeba dodržet:
- dostatečné nanášení impregnace, na svislých stěnách tak, aby stékala 40 až 50 cm, u vodorovných ploch tak, aby zůstávala na povrchu.
- chránit plochy proti přímému slunečnímu záření,
- při přerušení práce se doporučuje označit již ošetřené plochy, k orientaci pro pozdější pokračování,
- obvykle stačí u méně silně až silně nasákavých povrchů nanášení dvakrát po sobě. Druhý nátěr musí být proveden na nezaschlý předešlý nejpozději do 30 min.
- u špatně nasákavých ploch se doporučuje ředění nitroředidldem,
- plná účinnost produktu je cca 7 dní po aplikaci,
- produkt, který nevsákne do 30 min je nutné ihned setřít látkou, mírně navlhčenou nitroředidlem. Pozor - ředidlem nemáčet příliš,
- čištění pracovních nástrojů je možné nitroředidlem.

Výstražná upozornění:
- umělé hmoty, lakované plochy nebo objekty , které nejsou odolné proti rozpouštědlům, rovněž jako zeleň, které se nacházejí v blízkém okolí ošetřované plochy, musí být chráněny proti případnému zasažení aplikovaným produktem,
- barvy a graffity z ošetřených ploch se mohou odstraňovat pouze horkou tlakovou vodou nebo párou, popř. specielní čistidly podle návodu.
Nezávadnost produktu pro použití na desky kuchyňských linek a stolů je ověřena státní zkušebnou SRN - LGA Nürnberg.

Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití ,které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn. Spezial Fabrik, Lechstr. 28 D-8500 Nürnberg 61
x
V tekutém stavu škodí zdraví
Obsahuje isoalkan. Vznětlivé. Škodlivost zdraví: při intenzivním vdechování výparů může škodit plícím. Při práci nekuřte a v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranu pokožky a očí. Při požití i malého množství vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v uzavřených prostorách mimo dosah dětí, na chladném a dobře větratelném místě, pouze v dobře uzavřených originál obalech s vinětou. Do tříděného odpadu odkládejte pouze zcela prázdné obaly.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370