Akepox 5010

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU AKEPOX 5010
(v originále název stejný)
Objednací číslo pro balení 2,25 kg (v kart.6 ks) 10685 15 kg (1 ks) 10686

Charakteristika:

AKEPOX 5010 je čiré transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným cyklofalitickým polyamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla a vykazuje tyto vlastnosti:

-je čiré a želatinové,

-velmi malý sklon po vytvrzení k žloutnutí má jen na přímém slunečním svitu, při teplotách vyšších než 50oC,

-díky želatinové konzisteci má velmi dobrou roztíratelnost a je vhodné pro použití na svislých plochách,

-má velmi malé smrštění při vytvrzení vyvozuje jen minimální napětí vrstvy lepidla v lepené ploše,

-velmi dobrá odolnost proti povětrnosti,

-má dobrou tvarovou stálost,

-velmi nízký sklon k únavě materiálu,

-velmi dobrá alkalická stabilita,

-vynikající k lepení plynonepropustných materiálů,

-vhodné k lepení látek citlivých na rozpouštědla (např. styropor, ABS apod.).

Oblast použití:

Výrobek se používá v kamenoprůmyslu zejména k lepení přírodních kamenů (mramor, granit), stejně jako k slepování umělých kamenů nebo jiných stavebních hmot (teraco, beton, ocel a pod). Vzhledem k želatinové konzistenci je vhodné pro použití i na svislých plochách. Pro lepení postačuje velmi slabá vrstva lepidla. Mimo to je možné lepidlo použít i na tmelení pro všechny druhy kamenů. Pro dosažení barevného odstínu je nutné použít originál tónovací pasty AKEMI pro AKEPOX, popř. i plniva bez prachového podílu, připraveného z horniny, která bude tmelena -tento způsob je vhodný zejména při tmelení žul. S lepidlem AKEPOX 5010 lze krom uvedeného lepit i jiné materiály jako např. umělé hmoty (tvrdé PVC, polyester, polystylor, ABS, PC), papír, dřevo, sklo a pod. Nehodí se pro lepení polyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonů, měkkého PVC a butylkaučuku.

Návod k použití:

A. Kartušovvý systém:

- bez směšovací jehly jako dávkovací zařízení nesmíchaných komponentů,

- se směšovací zařízeni směsi obou komponenetů.

1. Místa určená k nanášení tmelu musí být řádně vyčištěna od prachu a mastnoty a lehce zdrsněna,

2. Vložte kartuši do dávkovací pistole, odstraňte uzávěr a bez směšovací jehly vytlačujte tmel dokud obě složky nezačnou vycházet rovnoměrně. Potom:

- je možné nasadit směšovací jehlu,

- nebo bez jehly dávkovat potřebné množství tmelu k ručnímu řádnému promíchání,

3. Při teplotě 20Co je směs zpracovatelná cca 20-30 min. při 20Co je po 3-5 hodinách schopný transportu lepených částí, po 8-10 hodinách je možné opracování. Maximálních pevnostních hodnot dosáhne do 7 dnů 20Co.

4. Teplo urychluje, chlad zpomaluje vytvrzení,

5 .Použitelnost je minimálně rok, při uložení v chladném prostředí.

Návod k použití:

B. Balení v plechových obalech:

1.Podklad pro lepení musí být odmaštěn, zbaven prachu a lehce zdrsněn. Při lepení kovů musí být tyto ještě zbaveny nátěrů, vrstev povrchových úprav a rzi a zdrsnění musí být provedeno krátce před lepením.

2. Základní pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do dosažení homogenní

barvy míchané hmoty.

3. AKEPOX 5010 se velmi dobře tónuje originál AKEMI tónovacími pastami (červená, hnědá, bílá, černá, okrová, modrá a zelená). Přidávat lze maximálně 5% tónovací pasty.

4. Připravená směs je zpracovatelná při teplotě 20Co cca do 25-35 min.

5. Pro lepší přilnutí je třeba obě slepované části lehce přitlačit. Lepidlo nanášet na obě lepené části.

6. Lepidlo vytékající z mezer je možné z větší části otřít a teprve potom zbytky odstranit ředidlem (např. nitro).

7. Při tmelení je vhodné použít teflonové nebo silonové stěrky.

8. Po 6-8 hodinách (při 20Co) jsou obě slepované části nebo tmelená místa natolik zpevněna, že mohou být dále opracována. Po 12-16 hodinách při téže teplotě je vytvrzené lepidlo možno brousit a leštit.

9. Nářadí lze čistit nitroředidlem.

10. Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

Zvláštní upozornění :

- k docílení optimálních mechanických a chemických vlastností je nutné přesné dodržení poměru mísení. Nadbytečné množství pryskyřice nebo tužidla má změkčovací účinek,

- při práci s tímto produktem je vhodné použít ochranu rukou. Např. tekuté rukavice a pod,

- tužidlo i pryskyřici pokud není v tubách nebo kartuších je nutno odebírat z obalů zvlášť vyčleněnými špachtlemi, aby se zamezilo nežádoucímu vytvrzení zbytku,

- houstnoucí nebo zgelovatělá směs již nelze dále zpracovávat,

- tento produkt nelze použít při teplotách nižších než 10oC,

- lepidlo, které je již vytvrzené nelze odstranit ředidly. K odstranění je nutné použít mechanické nástroje nebo teploty vyšší než 200Co,

- po správném zpracování a dodržení přesného poměru mísení je produkt v úplně vytvrzeném stavu, fyziologicky nezávadný,

- při dlouhodobém skladování může někdy komponent A mírně zežloutnout vlivem krystalizace. Zežloutnutí lze odstranit zahřátím,

- vynikající stálost lepidla je mírně závislá na druhu lepené horniny. U silikátových je vyšší než u karbonátových.

Skladovtelnost:

Produkt je skladovatelný v chladném prostředí v dobře uzavřeném originálním balení se zárukou cca 1 rok.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé pří pady.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Nürnberk


Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370