Akepox 5000

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU AKEPOX 5000
(v originále název stejný)
Výrobní čís. pro balení 1.5 kg 10681

Charakteristika:

AKEPOX 5000 je čiré transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným cyklofalitickým poliamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla a vykazuje tyto vlastnosti:

-je čiré a tekuté,

-velmi malý sklon po vytvrzení k žloutnutí má jen na přímém slunečním svitu, při teplotách vyšších než 50oC,

-díky tekuté konzisteci má velmi dobrou roztíratelnost a je vhodné pro použití na vodorovných plochách,

-má velmi malé smrštění při vytvrzení vyvozuje jen minimální napětí vrstvy lepidla v lepené ploše,

-velmi dobrá odolnost proti povětrnosti,

-má dobrou tvarovou stálost,

-velmi nízký sklon k únavě materiálu,

-velmi dobrá alkalická stabilita,

-vynikající k lepení plynonepropustných materiálů,

-vhodné k lepení látek citlivých na rozpouštědla (např. styropor, ABS apod.).

Oblast použití:

Výrobek se používá v kamenoprůmyslu zejména k lepení přírodních

kamenů (mramor,granit), stejně jako k slepování umělých kamenů

nebo jiných stavebních hmot (teraco, beton) a oceli. Vzhledem k tekuté konzistenci je vhodné pro použití na vodorovných plochách. Pro lepení postačuje velmi slabá vrstva lepidla. Mimo to je možné lepidlo použít i na tmelení na vodorovných plochách, zejména při použití plniva zhotoveného z kamene, který budeme tmelit. Na tmelení lze použít zejména pro všechny typy žul. S lepidlem AKEPOX 5000 lze krom uvedeného lepit i jiné materiály jako např. umělé hmoty (tvrdé PVC,polyester, polystylor, ABS, PC), papír, dřevo, sklo apod. Dále našel tento výrobek užití ve strojírenském a karosářském průmyslu (vozidla, obyt,přívěsy, lodě), Tímto produktem pokryté materiály mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Nehodí se pro lepení polyolefinů (PE,PP), silikonů, teflonů, měkkého PVC a butylkaučuku.

Návod k použití:

1.Podklad pro lepení musí být odmaštěn, zbaven prachu a lehce

zdrsněn. Při lepení kovů musí být tyto ještě zbaveny nátěrů,

vrstev povrchových úprav a rzi.

2.Základní pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do

dosažení homogení barvy mísené hmoty.

3.AKEPOX 5000 se velmi dobře tónuje originál AKEMI tónovacími

pastami (červená,hnědá,bílá, černá, okrová, modrá a zelená).

Přidávat lze maximálně 5% tónovací pasty.

4.Připravená směs je zpracovatelná při teplotě 20Co cca do 25-35 min.

5.Pro lepší přilnutí je třeba obě slepované části lehce přitlačit. Lepidlo nanášet na obě lepené části.

6.Lepidlo vytékající z mezer je možné z větší části otřít a teprve potom zbytky odstranit ředidlem (např.nitro).

7.Při tmelení je vhodné použít teflonové nebo silonové stěrky

8.Po 6-8 hodinách (při 20Co) jsou obě slepované části nebo tmelená místa natolik zpevněna, že mohou být dále opracována. Po 12-16 hodinách při téže teplotě je vytvrzené lepidlo možno brousit a leštit.

9.Nářadí lze čistit nitroředidlem.

10.Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

Zvláštní upozornění :

- k docílení optimálních mechanických a chemických vlastností je nutné přesné dodržení poměru mísení. Nadbytečné množství pryskyřice nebo tužidla má změkčovací účinek.

- při práci s tímto produktem je vhodné použít ochranu rukou. Např. tekuté rukavice apod,

- tužidlo i pryskyřici pokud není v tubách je nutno odebírat z obalů zvlášť vyčleněnými špachtlemi, aby se zamezilo nežádoucímu vytvrzení zbytku,

- houstnoucí nebo zgelovatělá směs již nelze dále zpracovávat.

- tento produkt nelze použít při teplotách nižších než 10Co.

- lepidlo, které je již vytvrzené nelze odstranit ředidly. K odstranění je nutné použít mechanické nástroje nebo teploty vyšší než 200Co,

- po správném zpracování a dodržení přesného poměru mísení je produkt v úplně vytvrzeném stavu, fyziologicky nezávadný.

- při dlouhodobém skladování může někdy komponent A mírně zežloutnout vlivem krystalizace. Zežloutnutí lze odstranit zahřátím.

- vynikající stálost lepidla je mírně závislá na druhu lepené horniny. U silikátových je vyšší než u karbonátových.

Skladování :

Produkt je skladovatelný v chladném prostředí v dobře uzavřeném originálním balení se zárukou cca 1 rok.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.


Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.
LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 257 721 657
Tel: 732 745 370