Akepox 4050

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS V ÝROBKU AKEPOX 4050 Anti-Slip-Mix
Objednací číslo: pro kartuši 200 ml, 400 ml 10580, 10581

Charakteristika:

AKEPOX 4050 Anti-Slip je korundem naplněný, vláčný, dvousložkový tmel, na bázi epoxidové pryskyřice, s modifikovaným polyamidovým tužidlem. Tmel je bez rozpouštědla a vyznačuje se těmito vlastnostmi:

* snadné dávkování a míšení komponentů kartušovým systémem,

* snadná zpracovatelnost díky vláčné konzistenci,

* použitelný bez drážky v ploše kamene,

* zanedbatelně malé smrštění při vytvrzení,

* velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům,

* velmi dobrá alkalická odolnost a proto je vhodný i pro betonové podklady,

* vynikající protiskluzné vlastnosti, přestože povrch je uzavřený; tím jsou však vytvořeny podmínky pro snadnější čištění ploch,

* dobrá přilnavost na minerální podklady a vysoká odolnost proti otěru,

produkt nekrystalizuje, proto nedochází k žádným problémům při skladování, čímž je zaručena i dobrá zpracovatelnost.

Oblast použití:

AKEPOX 4050 Anti-Slip umožňuje vytváření protiskluzných ploch různých vzorů (jako např. plynulých a přerušovaných pruhů, ornamentů apod.) na plochách z přírodního kamene (mramoru, vápence , žuly apod.), umělého kamene nebo keramických obkladových dlaždicích na schodech, vodorovných i šikmých plochách, suchých i s výskytem vody (např. déšť), ve vstupních prostorách do objektů apod.

Návod k použití:

* bez směšovací jehly lze použít jako dávkovací zařízení obou složek ,

* se směšovací jehlou k přímému nanášení směsi obou složek.

0. Plochy důkladně vyčistit a odmastit, ohraničit originál samolepící páskou. Glazované plochy lehce zdrsnit, což je vhodné i u leštěných ploch kamene.

0. Odstranit uzávěr kartuše, vložit kartuši do pistole, stisknutím páky pistole uvést do pohybu tlačný píst, až z obou otvorů začnou rovnoměrně vytékat obě složky. Vytlačený produkt otřít těsně u hrdla kartuše a nasadit jehlu. Teto postup je nutné vždy dodržet.

0. Při použití bez směšovací jehly je nutné obě složky velmi dokonale promíchat.

0. Směs by měla být nanášena ve vrstvě min. 1 mm max. 2 mm silné. Nanesená směs se měkkou stěrkou zarovná na úroveň ohraničující samolepící pásky. Nejpozději do 10 min. po nanesení se páska odstraní .

0. Směs je zpracovatelná asi 100÷120 min. (při 20° C). Přibližně za 3÷5 hod. je tmel zaschlý (při 20° C), za 12÷16 hod. (při 20° C) je možné po plochách chodit. Maximální pevnost produktu je dosažena za 7 dnů (při 20° C).

0. Nevytvrzený produkt, např. z pracovních nástrojů, je možné odstranit nitroředidlem.

0. Teplo urychluje, chlad zpomaluje vytvrzení.

0. Zpracovatelnost tmelu je při skladování v chladném prostředí min. 1 rok.

Zvláštní upozornění:

* optimálních mechanických a chemických vlastností se dosáhne při přesném dodržení poměru složek a jejich dokonalém promíchání; přebytek pryskyřice nebo tužidla má změkčující účinek,

* vlhký podklad zhoršuje podmínky přilnutí a vytvrzení,

* při zpracování tmelu se doporučuje používat ochranné prostředky na ruce např. tekuté rukavice,

* houstnoucí nebo želatinující směs nesmí být dále zpracovávána,

* po dobu aplikace a vytvrzení produktu nesmí být teplota nižší než 15° C, jelikož není záruka dokonalého vytvrzení.

Technická data: 1. Komponenty A i B Barva: antracit

Měrná hmotnost: 1,92 g/cm2

2. Doba zpracování:

při poměru složek 2 : 1 a

při teplotě 20° C 100 ÷120 min.

30° C 45 ÷ 50 min.

40° C 20 ÷ 25 min.


3. Skladování :

ca. 1 rok v dobře uzavřených originál obalech, v chladu a dobře větraném prostředí.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru míchání a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.


 LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370